Alminnelige betingelser for alle tjenester utført av advokatkontoret

Vennligst les nøye gjennom våre alminnelige betingelser.

1. INNLEDNING 

1.1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som Bjerke, Lowzow von Ahnen Advokatfirma AS' ("BLvA") advokater eller ansatte påtar seg eller utfører.

1.2. Disse alminnelige betingelser ligger på våre hjemmesider www.blva.no og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

1.3. Med mindre annet er avtalt, vil de alminnelige betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

1.4. BLvA s mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, BLvA s interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

1.5. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

1.6. I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene forventes å bli respektert i advokatvirksomheter vil ansvarlig advokat ta initiativ til å drøfte aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. BLvA forbeholder seg retten til å trekke seg fra oppdraget dersom klienten beslutter å ikke følge advokatens råd og det er klart for advokaten at hele eller deler av oppdraget kan medføre krenkelse av menneskerettigheter.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

1.1. Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse.

1.2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i BLvA, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

1.3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av kundetiltak. Det gjøres oppmerksom på at BLvA, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

1.4. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at BLvA ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. BLvA kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

1.5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er BLvA avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

1.6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom BLvA. BLvA og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

1.1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

1.2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

1.3. Ved endelig salærfastsettelse vil BLvA i tillegg utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

1.4. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

1.5. BLvA s salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

1.6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke BLvA s salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

1.7. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

1.8. Alle omkostninger og utlegg som BLvA forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

1.9. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

4. FORSIKRING

1.1. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi BLvA de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom BLvA s salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5. BLVAS ANSVAR

1.1. BLVA er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.

1.2. BLvA er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og følgeskader.

1.3. BLvA er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som BLvA har henvist til eller for underleverandører som BLvA etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

1.4. BLvA er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering BLvA på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

1.5. BLvA er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. BLvA gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil BLvA treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

1.6. Et eventuelt ansvar for BLvA som blir påført som følge av feil eller forsømmelser fra BLvAs side i forbindelse med oppdragsutførelsen og som ikke skyldes grov uaktsomhet eller forsett, er begrenset til NOK 20 millioner.


6. BEHANDLING AV INFORMASJON

1.1. Advokater i BLvA har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

1.2. Med mindre noe annet er avtalt, har BLvAs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. BLvAs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

1.3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil BLvA behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er BLvA ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i BLvAs personvernerklæring på BLvAs nettsider.

1.4. BLvA gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til BLvA.

1.5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. BLvA er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. BLvA kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7. KLAGE

1.1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. BLvA vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

1.2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens eller på www.advokatenhjelperdeg.no.

1.3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.