Tvisteløsning

Våre advokater har omfattende erfaring med prosedyre og annen tvisteløsning og vi bistår innenfor flere felt, i både små og store saker.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi bistår i forhandlinger med sikte på å finne minnelige løsninger og når forliksforhandlinger ikke fører frem fører vi saker for domstolene og voldgiftsretten. Våre prosedyreoppdrag berører de fleste rettsområder, herunder transport, fast eiendoms rettsforhold, handel, arbeidsliv, erstatningsrett, og verdipapirhandel. Vi har erfaring fra internasjonale tvister som føres for utenlandske domstoler og voldgiftsdomstoler som voldgiftsinstituttet ved Stockholm Chamber of Commerce.

Vi representerer klienter i klagesaker for forskjellige klageorganer som Børsklagenemnden, Sivilombudsmannen og Skatteklagenemda.

Vi påtar oss også forsvareroppdrag i forbindelse med påstått økonomisk kriminalitet. 

Vi bistår i corporate-saker også. Les mer om det her.