Corporate

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning og hjelper både norske og utenlandske klienter innenfor feltene finansiering, børs- og verdipapir samt corporate/M&A.

Finansiering

Vi bistår norske og utenlandske finansinstitusjoner, leasingselskaper, investeringsselskaper og låntakere, spesielt innen shipping, offshore og luftfart. Våre oppdrag omfatter regulære lånefasiliteter, prosjektfinansiering, eksportkreditter og sale and lease-back til refinansieringer og restruktureringer. Vi yter strategisk rådgivning og utfører dokumentasjonsarbeid, som hensyntar de økende internasjonale regulatoriske kravene om compliance og ESG. Vårt internasjonale saker håndteres i samarbeid med vårt nettverk av utenlandske advokatfirmaer.

Børs- og verdipapir

Vi bistår utstedere av verdipapirer, verdipapirforetak og investorer innen hele spekteret av kapitalmarkedstransaksjoner og andre problemstillinger innen børs- og verdipapirretten:

 • Børsnotering og emisjoner

 • Flagge- og meldeplikt

 • Løpende informasjonsplikt

 • Innsideinformasjon

 • Prospektkrav

 • Oppkjøp av børsnoterte selskaper

 • Tilbudsplikt og frivillige tilbud

 • Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer

 • Tvisteløsning for domstoler og børsklagenemnden

 • Påstått økonomisk kriminalitet 

Vi har bred erfaring i saker om tilbudsplikt og frivillig tilbud, innsidehandel, markedsmanipulasjon og andre adferdsregler, samt grenseoverskridende virksomhet. 

Corporate/M&A

Vi arbeider for investorer, aksjonærer og selskaper med selskapsrettslige spørsmål:
 • Kjøp og salg av virksomheter

 • Valg av selskapsform og konsernstruktur

 • Stiftelse

 • Corporate governance 

 • Aksjonæravtaler

 • Konserninterne transaksjoner

 • Omstruktureringer, fisjoner og fusjoner

 • Finansiering

 • Emisjoner og kapitalnedsettelser 

 • Tvisteløsning 

 • Tvangsinnløsning 

Vi tilbyr tvisteløsninger innenfor flere felt. Les mer her.