Transportrett

Vi har bred kompetanse innen alle segmenter av transportretten. Ekspertisen omfatter multimodale transporter, hvor inngående kjennskap til de ulike former for transport som inngår i transportavtalen er nødvendig. Vi bistår eiere av virksomheter, transportører, vareeiere, banker, speditører og assurandører med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til alle typer transport.

Sjørett og offshore

Vi arbeider med transaksjoner og tvisteløsning i Norge og internasjonalt innen alle segmenter av maritim virksomhet:
 • Kjøp og salg av skip

 •  Finansiering og sale/leaseback avtaler

 •  Bygge- og reparasjonskontrakter

 •  Certepartier

 • Managementavtaler

 • Ulykker, kollisjoner og havarier

 •  Spedisjon

 •  Lasteskader

 •  Forsikring

 •  Organisering av virksomheten 

 • Samarbeidsavtaler

 •  Kommisjonsspørsmål

 •  Boikott

 • Arrest

 •  Tvisteløsning 

Luftfart

Vi arbeider for flyprodusenter, banker, leasingselskaper, forsikringsselskaper og andre aktører innen luftfart, både nasjonalt og internasjonalt.
Vi bistår ved kjøp og salg av fly, leieavtaler, vedlikeholdsavtaler, finansiering av fly og offentlige godkjennelser for drift.
Vi har omfattende erfaring med spørsmål om sikkerhetsretter og tilknyttet regulering, også etter Cape Town konvensjonen om Internasjonale Sikkerhetsretter i Mobilt Løsøre og den norske Protokoll til Konvensjonen om særlige forhold for luftfartøyløsøre.

Vi bistår også ved vurderinger av spørsmål ved insolvens og omstruktureringer innen luftfart, særlig knyttet til banker og leverandørers stilling. 

Landevei- og skinnegang:

 • Spedisjon

 •  Lasteskader

 •  Forsikring

 •  Tvisteløsning 

Les mer om tvistesaker vi bistår i